Wat is stotteren?

Stotteren is een verstoring in de vloeiendheid van spreken. In het spreken kunnen stotterkenmerken als herhalingen, verleningen en blokkades voorkomen. Ieder individu heeft weer zijn eigen reacties op het stotteren.
Deze reacties kunnen zijn: het vermijden van spreeksituaties, het uitstellen van het geven van een reactie in een gesprek of andere woorden bedenken dan het stotterwoord. De persoon die stottert kan geleidelijk negatieve gedachten ontwikkelen die tot deze reacties leiden. De gevoelens rond spreken en stotteren veranderen mee, vaak in negatieve zin. Daardoor kan stotteren in sociaal opzicht ook veel gevolgen hebben. Juist deze individuele gedachten, gevoelens en reacties vragen om stottertherapie ‘op maat’. Stottertherapeuten zijn in staat de individuele problematiek nauwkeurig te beschrijven met alle invloeden, vanuit de persoon die stottert én vanuit de omgeving, die hierbij kunnen spelen. Daaruit volgt een voorstel tot een individuele therapie die in nauw overleg met de cliënt wordt uitgevoerd. Stottertherapeuten zijn meestentijds logopedisten, soms ook psychologen, die zich extra hebben gespecialiseerd in stotteren en in stottertherapie.

Meer informatie over stotteren is ook te lezen op de website van het StotterFonds.

Behandeling

De begeleiding bij een NVST-stottertherapeut is een individuele therapie die, indien mogelijk, wordt gecombineerd met groepstherapie.

Individuele therapie

Individuele stottertherapie is gericht op de individuele persoon, houdt rekening met individuele wensen en ervaringen en wordt stap voor stap ontwikkeld door de NVST-stottertherapeut én de cliënt samen. Bij individuele stottertherapie kent men daarom niet één ‘voor -ieder- geldende- manier- van – werken’. Dat zou niet stroken met de kennis die inmiddels is verworven uit onderzoeken binnen de stotterproblematiek en vergelijkende therapie-onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Stotteren kent helaas ook niet één algemene oplossing. Wel kent stotteren een verscheidenheid aan therapeutische mogelijkheden die door de therapeut met kennis en ervaring specifiek kan worden gebruikt. Het doel blijft: het substantieel verminderen van de problematiek van de cliënt, als het kan op alle ervaren probleemgebieden (het stotterend spreken, het denken over stotteren, de gevoelens erbij en de sociale problemen).

Groepstherapie

Bij verschillende praktijken wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan groepstherapie. In deze groepsbijeenkomsten kunnen verschillende thema’s besproken worden. Ook is er de mogelijkheid om de oefeningen die in de individuele afspraken worden gedaan in een veilige setting in een groep toe te passen. In de individuele therapie wordt besproken of het een toevoeging is om ook naar deze bijeenkomsten te komen.
Daarnaast worden er ook intensieve groepen voor jongeren en volwassenen aangeboden door NVST-stottertherapeuten. U kunt hierover bij uw therapeut meer informatie aanvragen.

Meer informatie aanvragen

Richtlijn Stotteren

Sinds 2014 kennen we in Nederland de Richtlijn Stotteren, bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Deze ‘evidence-based’ richtlijnen zijn een middel om de beste zorg te bieden op basis van drie verschillende bronnen: wetenschappelijke bewijsvoering , ervaring van deskundigen uit het vakgebied en de ervaringen van stotterende cliënten zelf . De 25 aanbevelingen die volgen uit de Richtlijn Stotteren geven de NVST-stottertherapeut  de mogelijkheid om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van onderzoek en behandeling. Deze Richtlijn is niet rigide. Het blijft mogelijk voor cliënt en therapeut, mits gemotiveerd en gefundeerd, van de Richtlijn af te wijken of wijzigingen aan te brengen. Cliënten kunnen de patiëntenversie van de richtlijn raadplegen en met de therapeut overleg hebben over de gekozen handelwijze.

Vergoeding

Voor meer informatie over vergoeding van de behandeling, klik hier.

Stottertherapie voor kinderen tot 6 jaar

Stottertherapie voor kinderen 6-13 jaar

Stottertherapie voor jongeren en volwassenen