Vacature bestuurslid

By 30 januari 2020 NVST organisatie

Momenteel bestaat het bestuur van onze vereniging uit drie leden. De lange, onvoltooide zoektocht naar een nieuwe voorzitter is tijdens de afgelopen ALV besproken, waarbij de ALV het verzoek had een duidelijke omschrijving van de bestuurstaken te delen en de voorzitterstaken meer te delegeren, alvorens een nieuwe oproep te doen. Hierbij de vernieuwde oproep.

Op basis van de statutaire doelen de NVST heeft de volgende missie geformuleerd: De NVST is er voor de kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de beroepsgroep en voor het behartigen van de sociaal-economische belangen van haar leden naar derden.

De NVST wordt bestuurd door het NVST-bestuur, bestaande uit vier personen, voorgedragen tijdens en benoemd door de ALV. Het bestuur kent een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging als geheel en verdelen zij in onderling overleg de portefeuilles. Bestuursleden worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend herbenoemd worden.

Het bestuur vergadert viermaal per jaar. Het bestuur is aanwezig bij de Algemene Leden Vergaderingen, die tweemaal per jaar plaatsvinden. De bestuursleden zijn indien gewenst en mogelijk ook aanwezig bij andere overleggen met interne en externe contacten.

Momenteel bestaat het bestuur uit Else Rozema (penningmeester), Nathalie van der Ploeg (secretaris) en Jolien van der Heijden-Uijenkruijer (vice-voorzitter). De functie van voorzitter is vacant. Op kort termijn zullen zittingstermijnen van andere bestuursleden ook aflopen, waardoor deze plekken mogelijk ook zullen vrijkomen. Hieronder volgt de profielschets als uitgangspunt voor het werven van een nieuwe voorzitter. Echter is de taakverdeling flexibel en kan er binnen het bestuur gekeken worden naar de functieverdelingen.

  • Algemene coördinatie van de activiteiten van de vereniging, met naleving van de plannen/statuten/huishoudelijk reglement
  • Bestuursleden aansturen, ondersteunen en opvolging zoeken
  • Leiden van bestuurs- en Algemene Leden Vergaderingen
  • Contact met partnerorganisaties, zoals NVLF, Demosthenes, StotterFonds, ECSF en EFS
  • Contact met zorgverzekeraars, NZA, etc. i.s.m. commissie SEB
  • Blussen van brandjes

Heb jij interesse om per direct, of in de toekomst zitting te nemen in het NVST bestuur, om onze vereniging in stand te houden en steeds meer te optimaliseren? Neem dan gerust contact op met het huidige bestuur. Een keer vrijblijvend toehoren van een bestuursvergadering of samen overleggen welke vorm/functie wel of op een ander moment passend is, behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden!

Leave a Reply